Kimsenin başına gelmesin trafik kazası geçirdiniz. Yaralı var, hastaneye gittiniz.

2918 nolu yasayı bilmediginizi zannederek, ' yapılacak müdahale ve tedavi ücretlerini ödeyeceğinize dair şu belgeyi imzalayın' teklifi ile karşılaşabilirsiniz.... Ancak siz de 'bu belgeyi imzalamazsam, bana müdahale ve tedavi etmeyeceğinize dair bir belgeyi imzalayıp getirin.' dediğiniz anda, hastanenin bütün imkanları sizin için seferber olacaktır.

2918 sayılı trafik kanununu mutlaka okuyun.
Tüketiciler birliği, kazazedelerin haklarıyla ilgili bir rapor hazırladı. Trafik kazası sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kazazedelerin, kanuna göre tedavi için ücret ödememesi gerektiği belirtildi. Kaza sonucu yaralanan ve herhangi bir hastanede tedavi gören kazazedelerden, bu tedavilerine karşılık hastane tarafından ücret talep edilemeyeceğinin belirtildiği raporda, 2918 sayılı trafik kanunu'na göre : ''Herhangi bir trafik kazası sonucu yaralanan kişi, en kısa sürede hastaneye yetiştirilerek ve gereken tedavinin yapılmas zorunludur'' hükümlerini içeriyor.

Yönetmeliğe göre, "hastane acil servisi, kendisine gelen kazazedenin, maddi durumu, sosyal güvencesinin olup olmadığına ve hastanın özelliğine bakmadan, gereken tedaviyi ve müdahaleyi herhangi bir ücret talep etmeden yapmak zorundadır". Bu tedavi sonucu oluşan masrafın ise Sağlık Bakanlığı, karayolları trafik döner sermaye işletmesi tarafından karşılanacağının belirtildiği rapora göre, vatandaşların haklarını bilmediği için sorunlar yaşandığını ve hastanelerin bu kanundan bihabermiş gibi gözüküp vatandaştan para talep etmelerinin suç olduğu yazılmaktadır.


Kazasız günler dileğiyle...Doğrudan doğruya talep ve dava hakkı:
Madde 97 – Zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde
doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabilecegi gibi dava da açabilir.
Tedavi giderlerinin ödenmesi:
Madde 98 – Motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin ilk
yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta, klinikte, hastane ve diğer
yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri aracın zorunlu mali
sorumluluk sigortasını yapan sigortacı başvurma tarihinden itibaren sekiz iş günü içinde ve
zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları kapsamında öder.
(Değişik: 25/6/1988 - KHK - 330/6 md.; Aynen kabul: 31/10/1990 - 3672/5 md.)
Birden çok aracın karıştığı bir trafik kazasında zarar gören kişiler, araçların sigortacılarından
herhangi birine veya 108 inci maddede belirtilen durumlarda Karayolu Trafik Garanti Sigortası
Hesabına başvurarak zararın giderilmesini isteyebilirler. Giderleri ödeyen sigortacı veya
Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı, ödediği miktarın sorumluluk oranlarına göre
paylaşılmasını talep edebilir.
Zarara sebep olan aracın bilinmemesi veya geçerli bir zorunlu mali sorumluluk
sigortasının bulunmaması veya sigortacının iflas etmesi veya çalınan aracın işleteninin sorumlu
tutulamaması hallerinde, birinci fıkrada belirtilen giderler, 108 inci maddede öngörülen Karayolu
Trafik Garanti Sigortası Hesabı tarafından ödenir. (1)
(Değişik: 21/5/1997 - 4262/4 md.) Bu madde hükmüne uymayan sigortacılar, 108 000
000 lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar.

Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı (1)
Madde 108 – (Değişik: 17/10/1996 - 4199/36 md.)
Bu Kanuna göre,zorunlu mali sorumluluk sigortasına tabi motorlu araçların sebep
olacakları zararların, aşağıdaki durumlarda işletenin sorumluluğuna ilişkin kurallar uyarınca
geçerli teminat tutarları dahilinde karşılanması amacıyla, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri
Birliği nezdinde bir Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı oluşturulur.
Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına aşağıdaki durumlarda başvurulur:
a) Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi durumunda kişiye gelen bedensel
zararlar için,
b) Kazanın meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde zorunlu mali
sorumluluk sigortasını yaptırmamış olan işletenlerin neden olduğu bedensel zararlar için,
c) Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının malî bünye zafiyeti nedeniyle
sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının
ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar için(2)
d) 8 inci maddenin (b) bendi ile 107 nci maddenin son fıkrasında öngörülen durumlar
için.
Kazaya sebep olan aracın işleteninin sonradan bulunması halinde Karayolu Trafik
Garanti Sigortası Hesabı, işletene ve sigortacısına rücu edebilir; diğer durumlarda da Karayolu
Trafik Garanti Sigortası Hesabının sorumlulara başvurma ve sigortacının iflas masasına katılma
hakları saklıdır.
__________________
(1) Bu maddede geçen ve takip eden madde başlığı olan "Garanti Fonu" ibaresi 21/2/2001 tarih ve 4629
sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle "Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı" olarak değiştirilmiş ve
metne işlenmiştir.
(2) Bu bentte geçen "malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal
edilmesi ya da" ibaresi 17/6/2003 tarihli ve 4896 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile
eklenmiştir.
6088-1
Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabının gelirleri, zorunlu mali sorumluluk sigortası
için tahsil edilen toplam primlerin yüzde biri oranında sigorta şirketlerince ödenecek katılma
payları ile sigorta yaptıranlardan safi primlerin yüzde ikisi oranında tahsil edilecek katılma
paylarından oluşur. Bakanlar Kurulu bu oranları binde beşe kadar indirmeye veya tekrar kanuni
sınırlarına kadar yükseltmeye yetkilidir.
Sigorta aracıları, sigorta yaptıranlardan yukarıdaki fıkra hükmü gereğince tahsil ettikleri
katılma paylarını, tahsilatı takip eden ayın 15'ine kadar ilgili sigorta şirketlerine intikal ettirirler.
Sigorta şirketleri; kendileri tarafından ödenmesi gereken bir takvim yılına ilişkin katılma
paylarını takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar; sigorta yaptıranlardan tahsil edilen katılma
paylarını ise ertesi ayın sonuna kadar Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına yatırırlar.
Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına zamanında ve tam olarak yatırılmayan
katılma payları ve gecikme zamları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
(Değişik son cümle: 21/5/1997 - 4262/4 md.) Ayrıca, söz konusu yükümlülüğü yerine
getirmeyen şirketler 108 000 000 lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar.
Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabının gelir ve giderleri ile işlemleri, Hazine
Müsteşarlığınca her yıl denetlenir.
Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabının kuruluşuna, işleyişine, Karayolu Trafik
Garanti Sigortası Hesabı varlıklarının nemalandırılmasına, Karayolu Trafik Garanti Sigortası
Hesabından yapılacak ödemelere ve diğer hususlara ilişkin esaslar Türkiye Sigorta ve Reasürans
Şirketleri Birliğinin görüşü alınarak, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık
tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. (1)