sende varsa versene vatandasa,...mal gibi ne yazhiyorsun